Transplatacija zubnog mesa

Transplantacija gingive (zubnog mesa)

TRANSPLATACIJA GINGIVE DONORA (ZUBNO MESO) 
Preparat acelularnog dermalnog matrixa Prvobitno se materijal koristio za terapiju velikih opekotina na koži, a onda je našao primjenu i u drugim granama kirurgije, kao i u stomatologiji, odnosno parodontalnoj, oralnoj i periimplantnoj kirurgiji. Acelularni dermalni matrix predstavlja kolageni matrix dobijen nizom tehnološki složenih postupaka od tkiva ljudskog porijekla odnosno živih donora. Matriks posjeduje očuvan ultrastrukturni integritet, kao i sve elemente potrebne za prokrvljavanje.. Acelularni dermalni matriks (ADM) nakon implantacije u tkivo krv domaćina infiltrira ADM dovodeći matične stanice domacina koje se vežu za proteine u matrixu.

Acelularni dermalni graft u mukogingivalnoj kirurgiji primjenjuje se kao zamjena za tkivo sa nepca, u terapiji izoliranih i multiplih gingivalnih recesija, proširenje zone nepomične gingive, terapije periimplantnih defekata i periimplantna plasična kirurgija, vođene regeneracije tkiva i mekih tkiva. Osnovna prednost u odnosu na transplat vezivnog tkiva je manja akomodacija pacijenta, pa samim tim i lakši postoperativni oporavak. 

Cijena za zamjenu zubnim mesom donora zajedno sa operativnim postupkom je od 20.000 kn - 2.654,45 € na više ovisno o veličini. Gingiva se otkupljuje od donora iz USA od strane specijalizirane medicinske ustanove. 

Osim gingivom donora varijantu nadoknade možemo izvesti i tako da vam sa nepca skinemo tanki površinski dio nepčanog svoda. Nedostatak je tog postupka potrebno duže vrijeme oporavka što dodatno deakomodira pacijenta stoga se u svijetu sve više koristi preparat acelularnog dermalnog matrixa od tkiva donora. Na Vama je da ovisno o Vašem stanju odlučite uz naše savjete koji bi tretman bio bolji za Vas.

Search